Electrotècnia (versión 2015 catalán)

30,58 

Otras opciones
30,58 

Sin existencias

  • ISBN: 9788426722263
  • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
  • Dimensiones de producto: 19.5x1x28.5
  • Número de páginas: 272

Libro físico

  • Envíos a todo el mundo
  • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
    ¿No estás suscrito? ¡Suscríbte!
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

  • Autor: DURAN MOYANO, JOSÉ LUIS; DOMINGO PEÑA , JOAN; MARTINEZ GARCIA, HERMINIO
  • Fecha de publicación: 10/08/2015

Descripción

Aquest llibre desenvolupa el currículunr del módul d Electrotecnia corresponent al Cicle Formatiu cJe Grau MitJa d’lnstal lacions Eléctriques i Automátiques. S’ha organrtzat en tretze unitats que podem agrupar en quatre grans blocs:
El primer bloc tematic está format per cir-rc unitats dedicades a inlroduir a I’alumne a I’electrotecnra Es presenta I’electrotecnia ielseu camp d’aplicació is’expliquen les formes de producció, transport i dislribucio de I’energia eléctrica. També, s’explica la composició electrica de la matéria i I’electrostática. Es treballa el concepte de circuit eléctnc i els seus components: generadors, receptors i conductors. S’explrca conr es comporten i quines són les principals característiques que els def ineixen, així com la manera de poder associar compor-)ents del mateix tipus. La unitat 4 es dedrca a estudiar les principals llers que regeixen els circuits eléctrics. aplrcades a circuits alirnentats amb generadors de corrent continua (CC); ¡ la unitat 5 s’encarrega de I’estudr de I’electromagnetisme.
El segon bloc temát¡c, de tres unrtats, es dedica als circuits de corrent alterna (CA). La unitat 6 proporciona les ernes matemátiques imprescindibles per poder resoldre els circuils de CA A les dues següents s’estudien les diferents poténcies en allerna i la importáncia de la compensació del factor poténcia de les instal lacrons. tant monofásiques com trifásiques. Es presenta el fenomen de la ressonáncia i les seves aplicacions industrials i dornéstiques. També desenvolupa la manera de calcular les caigudes de tensió a les línies de CA i les diferents maneres de mesurar la poténcia activa. reacliva i aparent: a més del consum d’energia eléctr¡ca. S’apliquen, les diferents lleis. leoremes i técniques per resoldre els circuits de CC, pero adaptades a CA
El tercer bloc temátrc estudia les máqurnes eléctriques. Está format per tres urrrtats dedicades als trarrsformadors, les máquines de CC i a les máquines de CA. A la unital corresponent, es presenlen els principis de funcionament deltransformador i les máqurnes. aixícom les principals caracterÍstíques i parts que els constitueixen. Es dóna especial importancia a la correcta interpretació de les plaques de característiques i als assa¡os i obtenció de les caracterÍstiques que explrquen el cornportament de cada máquina.
El quart ¡úll¡m bloc sencarrega de la seguretat eléctrica que es treballa en dues unitats. La unitat 12 está dedicada a presentar els riscos de les instal lacions per les persones i també explica els diferents sistemes que la normativa estableix per reduir-los o eliminar-los. La unitat’13 está dedicada a la seguretat de les instal’lacions, explicant-ne els prrncipals problemes possibles, aixícom els dispositius ut¡litzats per protegirlos. Es tanca l’últrma unitat del llibre presentant el procediment de treball a les instal lacions sense tensió (cinc regles d’or) i la manera de realilzar els descárrecs de la línia En cas d’accident eléctric es proporcionen pautes fonamentals per realilzar els primers auxilis. incloent-hi la manera de proporcionar un suport vital basic (SVB).
Totes les unitats estan arliculades en apartats i subapartats on es proposen exemples resolts per facilitar la consolidació dels conceptes i procediments Amb la materxa inlenció, alfinal de cada apartat hi ha diferents activitats. Cada unitat es tanca amb un resum i un test d autoavaluació. En algun test, quan s’lra cregut necessari, s’hi proposen també act¡vitats práctiques de tallers.
A totes les unitats s’ha procurat referenciar totes les rnstruccrons tecniques complemer-rtáries que corresponen al Reglament Electrolécnic de Baixa Tensió. Per aquesl motiu, a la resolució dels circuils. la caiguda de tensió máxima admissrble. la determinacio de secció de conductors, la correcció de factor poténc¡a, la sobreintensitat máxima d’arrencada de molors, etc., shi recullen les taules, instruccions, límits i consideracions que especifica el REBT

Información adicional

Peso 1,2 kg
Dimensiones 28,5 × 19,5 × 1 cm