Gestió de compres

31,63 

Otras opciones
31,63 

En Stock

  • ISBN: 9788426736376
  • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
  • Dimensiones de producto: 21x1x29.7
  • Número de páginas: 224

Libro físico

  • Envíos a todo el mundo
  • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
    ¿No estás suscrito? ¡Suscríbete!
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

  • Autor: BAEZA Morillo, SERGIO
  • Fecha de publicación: 07/09/2023

Descripción

El mòdul de Gestió de compres, que pertany al Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Activitats Comercials (els seus ensenyaments mínims es recullen al RD 1688/2011, del 18 de novembre), va introduir grans canvis en la Família Professional de Comerç i Màrqueting en recollir els elements més destacats d’una economia més innovadora i competitiva.

El sector comercial ha experimentat una gran evolució per l’adaptació a les noves necessitats de distribució, comercialització i adopció de noves tecnologies. Per això, es necessiten professionals ben formats per aprovisionar els establiments comercials de manera eficaç, que siguin capaços de gestionar adequadament les necessitats de compra i mantenir el nivell de serveis exigits pels clients, sense deixar de tenir presents les qüestions precises per a aquest fi i la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació en la seva feina diària.

Cadascuna de les unitats del llibre inclou nombroses activitats, exemples resolts i casos pràctics per afavorir el procés d’ensenyament-aprenentatge i desenvolupar les capacitats de comprensió, anàlisi i relació dels conceptes estudiats. Al final de cada unitat, se sintetitzen els seus aspectes fonamentals, es proposen qüestionaris tipus test i activitats teoricopràctiques.
El llibre es complementa amb una guia didàctica, exclusiva per professors, que inclou la programació tant del mòdul com de l’aula, la solució de les activitats proposades, així com recursos didàctics i activitats d’ampliació que el professor podrà utilitzar per al desenvolupament de les seves classes .

Sergio Baeza: Llicenciat en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona i Diplomat en Ciències Empresarials i Alts Estudis Mercantils per la Universitat de Barcelona. És professor i tutor del CFGM de Gestió Administrativa al Centre de l’Esperança, i és professor i tutor de pràctiques del CFGS de Màrqueting i Publicitat i Audiologia Protèsica. També és autor del currículum UF2 del mòdul professional 8, Gestió i serveis postvenda de l’establiment d’audioprotesista.

Información adicional

Peso 0,66 kg
Dimensiones 29,7 × 21 × 1 cm

Índice

Pròleg ................................................................................... 3
Unitat 1. La gestió de compres.
1.1 La funció logística a l’empresa ........................... 8
1.2 Criteris de qualitat ...............................................10
1.3 Els costos logístics ...............................................15
1.4 El cicle de compres ............................................... 19
1.5 Variables de qualitat i nivell de servei ...........21

Unitat 2. Gestió d’estocs.
2.1 L’estoc. Estoc òptim i estoc mínim .................26
2.2 Indicadors de la gestió de comandes ...........29
2.3 Previsió de vendes i tendències ....................... 32
2.4 Variacions de la demanda .................................34
2.5 Sistemes d’aprovisionament ............................. 36

Unitat 3. Plans d'aprovisionament.
de mercaderies ......................................................... 41
3.1 Centrals de compres ...........................................42
3.2 Majoristes, aprovisionament
a l'engròs .................................................................45
3.3 Determinació de les necessitats
de compra ...............................................................47
3.4 Internet com canal de compra ......................... 54

Unitat 4. Selecció de proveïdors i contracte
de subministrament.
4.1 Selecció de proveïdors .......................................62
4.2 Negociació amb proveïdors ............................. 66
4.3 El contracte de subministrament ...................71

Unitat 5. Documentació comercial.
5.1 Emplenament de documents
de pressupost, comanda i factura
proforma .................................................................80
5.2 Gestió administrativa de comandes ............... 86
5.3 Catàlegs de productes. Ofertes .......................87
5.4 Tècniques de comunicació
a la tramitació de compres ...............................91
5.5 Ordres de compra ................................................. 93
5.6 Comanda. Avís d'enviament ............................. 95
5.7 Albarans de lliurament .......................................95
5.8 Factures ...................................................................98

Unitat 6. Gestió i control del procés
de recepció de comandes.
6.1 La recepció de comandes ...............................106
6.2 Inspecció de mercaderies ...............................107
6.3 Incidències a les comandes.
Medis de comunicació
d'incidències ......................................................... 108
6.4 La pèrdua desconeguda ................................... 110
6.5 Desembalatge de productes .........................111
6.6 Aplicacions informàtiques
de gestió de magatzems .................................114
6.7 Expedients de compres ...................................115
6.8 Arxius de compres, en suport
paper o en suport digital ................................. 117

Unitat 7. Mitjans de cobrament
i de pagament.
7.1 Els mitjans de pagament i de cobrament ..... 122
7.2 El xec ....................................................................... 122
7.3 El pagaré ...............................................................125
7.4 El rebut domiciliat .............................................128
7.5 La lletra de canvi ................................................. 129
7.6 La transfèrencia bancària ................................. 131
7.7 El gir postal ...........................................................132
7.8 El rebut ................................................................... 133

Unitat 8. Comprovació de la idoneïtat
de la rendibilitat de l'assortiment
implantat a l'establiment comercial.
8.1 Índexs de gestió de vendes ............................. 140
8.2 Ràtios de gestió de productes .......................145
8.3 Índex de circulació, d'atracció
i índex de compra ............................................... 147
8.4 Ràtios de productivitat del lineal
i rendiment del lineal ........................................150
8.5 Índexs de rendibilitat del lineal
desenvolupat .......................................................151

Unitat 9. L'assortiment.
9.1 Seguiment de l'assortiment ...........................156
9.2 Anàlisi ABC ...........................................................157
9.3 Anàlisi DAFO ......................................................... 160
9.4 Detecció de productes obsolets
i productes poc rentables ...............................163
9.5 Incorporacions d'innovacions
i novetats a la gamma de productes ...........166
9.6 Promocions i valoració
d'ofertes rebudes ...............................................168
9.7 Ofertes de proveïdors per a la introducció
de noves referències en l’assortiment ......... 170

Unitat 10. Gestió de compravenda
d'un establiment comercial.
10.1 Programari per a terminals de punt
de venda ................................................................. 176
10.2 Dades necessàries per crear una
empresa al terminal punt de venda ........... 179
10.3 Gestió integrada de l'aprovisionament ...184
10.4 Promocions amb el terminal punt
de venda ................................................................. 186
10.5 Cobrament de mercaderies
amb el terminal punt de venda ................... 187
10.6 Pressupostos a clients ..................................... 188

Unitat 11. El control del terminal punt
de venda (TPV).
11.1 Configuració de terminals punt
de venda ................................................................. 194
11.2 Tiquets .................................................................196
11.3 Caixa ..................................................................... 197
11.4 Confecció d’estadístiques i informes
de compra, venda i magatzem ...................200
11.5 Generació de gràfiques estadístiques ....... 203
Annex ...............................................................................209
A.1 Inferència estadística, tècniques
d’estadística descriptiva ................................... 210