INSTAL·LACIONS DE DISTRIBUCIÓ

28,80 

Otras opciones
28,80 

En Stock

  • ISBN: 9788426722584
  • Tipo de Encuadernación: Tapa blanda o bolsillo
  • Dimensiones de producto: 19.5x1x28.5
  • Número de páginas: 272

Libro físico

  • Envíos a todo el mundo
  • Suscriptores obtienen descuentos en la compra de libros físicos, envíos gratuitos en España Peninsular y Baleares y acceso a todo el catálogo digital de Marcombo.
    ¿No estás suscrito? ¡Suscríbete!
¿Quieres un descuento? ¡Hazte en miembro!

Más información

Descripción

Índice

Detalles

Colecciones

Categorías

Características

  • Autor: LEON BLASCO,Mª ASUNCION; ESPINOSA MALEA, JOSÉ MANUEL
  • Fecha de publicación: 02/09/2015

Descripción

El llibre lnstal’lacions de distilbucó constitueix una eina valuosa (fruit de millorar, actualitzar normativament i renovar els continguts) per abordar l’estudi i cálcul de les xarxes de distribució en BT des de centres de transformació i les instal’lacions d’enllag corresponents.

El llibre consta de set unitats:
1. El sistema eléctric de poténcia: en qué es dóna una visió general de la generació, el transport i la distribució de I’energia eléctrica.
2. Centres de transformació: unitat dedicada a aquest element tan important en la distribució eléctrica.
S’aborden els diversos tipus existents, els components, el manteniment i la posada en servei.
3. Xarxes aéries de distribució en baixa tensió: tipus, components, muntatge, manteniment i celcul de seccions de conductors.
4. Xarxes subterránies de distribució en baixa tensió: análeg al capítol anterior, peró per a aquest tipus d’instal’lació.
5. Connexió a la xarxa de distribució d’una instal’lació receptora: on s’analitzen els procediments de previsió de cárregues i s’estudien les generalitats sobre connexions de servei eléctriques.
6. Configuració de les instal’lacions eléctriques d’enllag: unitat destinada a I’estudi de cada un dels seus elements: les caixes generals de protecció, les caixes de protecció i mesura, la lÍnia general de protecció, la centralització de comptadors, les derivacions individuals i la connexió de terra.
7. Documentació técnica de les instal’lacions: on s’aborden els aspectes de legalització d’instal’lacions eléctriques i la normativa d’aplicació.
El text actual sorgeix a partir de I’experiéncia professional dels autors en l’ensenyament dels continguts en formació professional de grau mitjá i grau superior, i també és una eina útil per a I’autoaprenentatge i el reciclatge de professionals i d’estudiants d’enginyeries. El llibre destaca per:
Un text enriquit amb una gran quantitat de fotografies i imatges que il’lustren els continguts i en faciliten la comprensro.
Presa de decisions i procediments de cálcul exposats de manera estructurada i detallada i avalats per nombrosos exemples resolts que són molt útils per al treball individual, a més d’una guia per al docent.
Gran quantitat d’exercicis variats, repartits al llarg dels capítols, que succeeixen I’exposició d’una matéria, la reforcen i permeten que l’alumnat tingui una actitud més activa en el procés d’aprenentatge.
Al final de cada unitat hi ha exercicis d’autoavaluació, juntament amb activitats d’aprofundiment sustentats en diverses metodologies.

Información adicional

Peso 0,95 kg
Dimensiones 28,5 × 19,5 × 1 cm

Índice

Unitat 1
El sistema elèctric de potència ..............1
1.1. Introducció .............. 2
1.2. El subsistema de producció .............. 3
1.3. El subsistema de transport .............. 4
1.4. El subsistema de distribució .............. 7
1.5. Representació esquemàtica .............. 9
1.6. Connexió a la xarxa de distribució .............. 9
1.6.1. Xarxa en baixa tensió .............. 10
1.6.2. Xarxa d’alta tensió .............. 10
1.7. La telegestió del sistema elèctric .............. 14

Unitat 2
Centres de transformació ......................19
2.1. Qué son els centres de transformació? ..............20
2.1.1. Concepte de centre de transformació .............. 20
2.1.2. Classificació dels CT .............. 21
2.2. Elements bàsics d’un CT .............. 25
2.2.1. El transformador de potència .............. 25
2.2.2. Aparellatge de protecció en un CT .............. 30
2.2.3. Quadres modulars de BT ..............35
2.2.4. Transformadors de mesura .............. 35
2.3. Sistemes de cel.les en els CT ..............39
2.3.1. Concepte de cel.la .............. 39
2.3.2. Aparellatge en AT per a cel.les .............. 40
2.4. Esquemes unifilars de CT .............. 41
2.4.1. CT de companyia ..............  41
2.4.2. CT d’abonat .............. 42
2.5. Posada a terra d’un CT .............. 45
2.5.1. Tipus de posada a terra ..............45
2.6. Tipus de cables utilitzats en CT ..............49
2.6.1. Cables unipolars d’AT .............. 50
2.6.2. Conductors i cables per a terres .............. 51
2.7. Seguretat en un CT .............. 51
2.7.1. Equips de protecció individual (EPI) .............. 51
2.7.2. Regles d’or .............. 52
2.8. Operacions de muntatge d’un CT ..............53
2.9. Posada en servei i manteniment d’un CT .............. 56
2.9.1. Recepció d’un nou CT .............. 56
2.9.2. Posada en servei d’un nou CT .............. 58
2.9.3. Identificació de riscos d’operació .............. 60
2.9.4. Manteniment d’un CT .............. 60

Unitat 3
Xarxes aèries de distribució en baixa tensió .......................................65
3.1. Introducció .............. 66
3.2. Xarxa posada .............. 69
3.2.1. Traçat i components .............. 69
3.2.2. El muntatge .............. 73
3.3. Xarxa tibada ..............77
3.3.1. Components i esquemes ..............77
3.3.2. El muntatge ..............82
3.4. Riscos i mesures preventives ..............84
3.5. Manteniment i localització d’avaries en xarxes aèries .............. 85
3.5.1. Manteniment de línies .............. 85
3.5.2. Localització d’avaries ..............  86
3.6. Càlcul de secció dels conductors .............. 86
3.6.1. Per intensitat admissible .............. 87
3.6.2. Per caiguda de tensió ..............92
3.6.3. Per pèrdua de potència ..............97
3.6.4. Per intensitat de curtcircuit .............. 99

Unitat 4
Xarxes subterrànies de distribució en baixa tensió .....................................105
4.1. Introducció .............. 106
4.2. Formes d’instal.lació i materials ..............106
4.2.1. Sistemes d’instal.lació .............. 106
4.2.2. Tipus de cables, tubs i terminals.............. 108
4.3. Execució de línies subterrànies de BT ..............110
4.3.1. Condicions generals .............. 110
4.3.2. Execució d’una xarxa subterrània
enterrada de BT .............. 112
4.3.3. Execució d’una xarxa subterrània de BT a l’aire ..............118
4.3.4. Execució d’empalmaments rectes i en derivació ..............120
4.4. Riscos, posada en servei i localització d’avaries ..............122
4.4.1. Riscos i mesures preventives .............. 122
4.4.2. Posada en servei.............. 123
4.4.3. Localització d’avaries ..............124
4.5. Càlcul de secció dels conductors ..............126
4.5.1. Per intensitat màxima admissible .............. 126
4.5.2. Per caiguda de tensió ..............131
4.5.3. Per pèrdua de potència ..............133
4.5.4. Per intensitat de curtcircuit ..............134
4.6. Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució de BT ..............135
4.6.1. Esquema IT .............. 136
4.6.2. Esquema TT ..............137
4.6.3. Esquema TN ..............137
4.6.4. Aplicació dels 3 tipus d’esquemes .............. 138

Unitat 5
Connexió a la xarxa de distribució d’una instal.lació receptora ................143
5.1. Introducció ..............144
5.2. Previsió de càrregues per a subministraments en BT ..............144
5.2.1. Consideracions sobre la previsió de càrregues .............. 144
5.2.2. Càrrega corresponent a un edifici destinat principalment a habitatges..............145
5.2.3. Càrrega corresponent a un edifici destinat a concentració d’indústries .............. 153
5.2.4. Subministraments monofàsics .............. 153
5.3. Connexions de servei. Tipus i instal.lació.............. 154
5.3.1. Tipus de connexions de servei ..............155
5.3.2. Instal.lació de connexions de servei ..............158
5.3.3. Càlcul de connexions de servei .............. 159

Unitat 6
Configuració de les instal.lacions elèctriques d’enllaç .............................167
6.1. Definició .............. 168
6.2. Esquemes generals de les instal.lacions d’enllaç ..............168
6.2.1. Esquema per a un sol usuari .............. 168
6.2.2. Esquemes per a més d’un usuari .............. 169
6.3. Caixes generals de protecció (CGP) ..............171
6.3.1. Emplaçament .............. 172
6.3.2. Instal.lació .............. 173
6.3.3. Tipus de CGP .............. 175
6.3.4. Elecció de la CGP .............. 180
6.3.5. Elecció dels fusibles per a la CGP.............. 183
6.4. Caixes de protecció
i mesura (CPM) .............. 189
6.4.1. Instal.lació i característiques .............. 189
6.4.2. Models .............. 190
6.4.3. Elecció de la CPM .............. 191
6.5. Bases tripolars verticals .............. 191
6.5.1. Definició i característiques ..............191
6.5.2. Selecció .............. 192
6.6. Línia general d’alimentació ..............192
6.6.1. Definició i característiques ..............192
6.6.2. Traçat i instal.lació .............. 193
6.6.3. Tipus de cable utilitzats en les LGA ..............193
6.6.4. Càlcul de la LGA .............. 194
6.7. Centralització de comptadors .............. 199
6.7.1. Definició i característiques ..............199
6.7.2. Comptadors d’energia elèctrica .............. 200
6.7.3. Elements d’una centralització de comptadors ..............202
6.7.4. Determinació de la configuració
d’una centralització de comptadors ..............205
6.7.5. Cablejat de la centralització de comptadors .............. 207
6.8. Derivacions individuales .............. 209
6.8.1. Definició i característiques .............. 209
6.8.2. Traçat i instal.lació .............. 210
6.8.3. Tipus de cables utilitzats en les DI ..............213
6.8.4. Càlcul de les DI .............. 215
6.9. Dispositius generals de comandament i protecció .............. 223
6.9.1. Definició i característiques .............. 223
6.9.2. L’interruptor de control de potència (ICP) .............. 225
6.9.3. L’interruptor general automàtic (IGA) ..............226
6.9.4. L’interruptor diferencial general .............. 227
6.9.5. El limitador de sobretensió .............. 227
6.10. Instal.lacions de posada a terra ..............228
6.10.1. Definició i finalitat ..............228
6.10.2. Elements del sistema de posada a terra ..............229
6.10.3. Execució del sistema de posada a terra .............. 231
6.10.4. Càlcul i disseny de la posada a terra d’un edifici .............. 232
6.11. Muntatge d’instal.lacions d’enllaç ..............238
6.11.1. Operacions de muntatge .............. 238
6.11.2. Identificació de riscos i mesures preventives .............. 240
6.12. Manteniment d’instal.lacions d’enllaç ..............241
6.12.1. Recepció de la instal.lació .............. 241
6.12.2. Posada en servei de la instal.lació .............. 241
6.12.3. Operacions de manteniment .............. 242
6.12.4. Avaries tipus de les instal.lacions
d’enllaç ..............242

Unitat 7
Documentació tècnica de les instal.lacions ..............................249
7.1. Procediment per a una instal.lació elèctrica ..............250
7.2. Documentació tècnica ..............250
7.2.1. El projecte tècnic ..............251
7.2.2. La memòria tècnica de disseny ..............254
7.3. Execució i tramitació d’instal.lacions elèctriques ..............256
7.3.1. L’execució de la instal.lació .............. 256
7.3.2. Tramitació de la documentació ..............259
7.4. Posada en servei i verificacions ..............259
7.5. Inspeccions ..............264
7.5.1. Qui realitza les inspeccions? ..............264
7.5.2. Procediment i resultat de les inspeccions.............. 265
7.6. Reglamentació bàsica ..............269