Páginas:
420
Edición:
3
Fecha de publicación:
12/09/2011
ISBN:
9788426717597
Formato:
21x29 cms

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió

32,00 30,40
32,00 30,40
Añadir a cesta
Recíbelo en 24/48h
ENVÍO GRATIS PARA PEDIDOS
SUPERIORES A 35€ EN PENÍNSULA

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (REBT) publicat segons el Reial Decret 842/2002 de 18 d’agost, a més de recollir totes les novetats tecnològiques en materia de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és l´inici de tot un desenvolupament normatiu en el qual s’intenta donar un caràcter propi, mitjançant els procediments administratius i tècnics per part de tots els organisms competents, segons estableix el mateix articulat del REBT. En aquest aspecte treballen els organismes competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de l’energia elèctrica.
En aquesta versió actualitzada a l’any 2011 s’han actualitzat totes les novetats relatives al Reglament Electrotècnic per a Baixa Ternsió 842/2002, a les Normes Tècniques Especifiques de Fecsa Endesa, als Criteris d’aplicació i interpretació del REBT i al Decret
363/2004. A més, s´han afegit normatives importants en l´aplicació del REBT, amb la finalitat de poder portar a terme els requeriments de seguretat i eficiència energètica com és el propi Reglament d’eficiència energètica per a instal·lacions d’enllumenat exterior, segons Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre.
Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, Reial Decret 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques d’Aplicació del REBT).
Reglament d’eficiència energètica per a instal·lacions d’enllumenat exterior (Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre).
Reial Decret 1000/2010, de 5 d’agost, sobre el visat col·legial obligatori.
Normativa especifica per a Catalunya:
NTP Fecsa-Endesa (22-2-2007) amb els criteris d’interpretació NTP-FI.
Decret 363/2004, de 24 d’agost.
Instruccions Tècniques específiques.
Criteris sobre l’aplicació del REBT 842/2002 i Decret 363/2002.
Amb tot el conjunt normatiu descrit en el present llibre, están incloses totes aquelles referències normatives que poden ajudar a localitzar i donar les eines adequades per facilitar l’estudi i consulta sobre les instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.

Introducció al rebt .......................................................7 Reial decret 842/2002, de 2 d'agost pel qual s'aprova el reglament electrotècnic per a Baixa tensió (boe núm. 224, de 18/09/2002) ..................9 Reglament electrotècnic per a baixa tensió ..13 Instruccions tècniques complementàries Ampliades amb les guies tècniques D'aplicació del rebt .....................21 Annex bt. Guies tècniques no associades A les itc-bt ......................................................................248 Reial decret 1000/2010, de 5 d'agost sobre Visat col·legial obligatori .....................................266 Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre. Reglament d'eficiència enrgètica en Instal·lacions d'enllumenat exterior ..............269 Normativa a catalunya ..............................................299 Introducció específica de catalunya ................300 Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es Regula el procediment administratiu per a L'aplicació del reglament electrotècnic Per a baixa tensió (dogc núm. 4205, De 26/08/2004, pàg. 15996) ................................................301 Annex ................................................................................309 Instrucció 9/2004, de 10 de maig, de la Direcció general d'energia, mines i Seguretat industrial sobre condicions de Seguretat en instal·lacions elèctriques De baixa tensió d'habitatges .....................................310 Instrucció 5/2005, de 29 d'abril, de la dirección General d'energia, mines i seguretat Industrial sobre les instal·lacions Elèctriques de firaires ambulants ......................314 Instruccio 10/2005, de 16 de desembre, de la Direccio general d'energia i mines, per la Qual es fixa un termini provisional per a La inscripcio d'instal·lacions d'energia Electrica de baixa tensio ja existents, Sotmeses al regim d' inspeccio periòdica. ......317 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió. Introducció ........................................319 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió. 00 àmbit general .................................320 Criteris referents a la itc-bt-04. Documentació i posada en servei De les instal·lacions .....................................323 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-09. Instal·lacions d'enllumenat exterior ..............324 criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-15. Instal·lacions d'enllaç. Derivacions Individuals......................................................................326 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-18. Instal·lacions de connexió de terra .................326 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-19. Instal·lacions interiors o receptores. Prescripcions generals .........................................327 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-23. Instal·lacions interiors o receptores. Protecció contra sobretensions ......................327 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-25. Instal·lacions interiors en habitatges. Nombre de circuits i característiques ............328 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-28. Instal·lacions en locals de Pública concurrència ..............................................328 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-29. Condicions particulars per a les Instal·lacions elèctriques dels Locals amb risc d'incendi o explosió ................331 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-30. Instal·lacions en locals de Característiques especials ..................................331 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió itc-bt-40. Instal·lacions generadores de baixa tensió ...333 Criteris sobre l'aplicació del reglament Electrotècnic per a baixa tensió. Itc-bt-41. Instal·lacions elèctriques en caravanes i Parcs de caravanes ...................................................333 Introducció a les normes tècniques Particulars d'instal·lacions d'enllaç En baixa tensió fecsa-endesa ..................334 Norma tècnica particular línies aèries de Baixa tensió (ntp-labt). Condicions Tècniques i de seguretat de les installacions De distribució de fecsa endesa ............335 Condicions tècniques i de seguretat De les instal·lacions de distribució De fecsa endesa norma tècnica Particular línies subterrànies de Baixa tensió (ntp-lsbt) octubre del 2006 ..........344 Annexos. Plànols de detall de canalitzacions De cables subterranis de bt ................350 Condicions tècniques i de seguretat De les instal·lacions de distribució de Fecsa endesa. Norma tècnica particular Embrancaments i instal·lacions D'enllaç en baixa tensió (ntp-iebt) .....................356 Annexos. Informes tècnics d'installaclons D'enllaç (tie's)..............................................378 Annex 1. Informe tècnic subministraments Individuals fins 15 kw ..................................378 Annex 2. Informe tècnlc d'instal·lació D'enllaç subministraments individuals Superiors a 15 kw industrials, Comercials i de serveis ...........................................381 Annex 3. Informe tècnic instal·lació D'enllaç centralització de Comptadors en edificis ............................................384 Annex 4. Informe tècnlc d'instal·lació D'enllaç subministraments temporals ............388 Condicions tècniques i de seguretat De les instal·lacions de distribució De fecsa endesa.criteris d'interpretació De fecsa endesa (ntp-cife) ......................................391 Normes tècniques particulars. Full D'interpretació nº 1. Intensitat del iga ..............392 normes tècniques particulars. Full D'interpretació nº 2. Secció línea General d'alimentació .........................397 Normes tècniques particulars. Full D'interpretació nº 3. Caixes de Protecció i mesura ....................................................398 Normes tècniques particulars. Full D'interpretació nº 4. Caixes de Protecció i mesura ..................................399 Documentació i exemples corresponent A les legalitzacions de memòries Tècniques de disseny i simbologia ......................401 Model elec 1 ..................................................................402 Model elec 2 ..................................................................405 Model elec 3 ..................................................................406 Model elec 4 ..................................................................407 Model elec 5 ..................................................................408 Taula de símbols ..........................................................409 Exemples de memòria tècnica De disseny i projecte ................................................410 Legalització d'habitatges amb grau Elevat d'electrificació. Exemple 1 ......................... 411 Previsió de càrregues en un edifici Exemple 2 .................................................................419
A color
Páginas:
420
Edición:
3
Año Publicación:
20110912
ISBN:
9788426717597
Formato:
21x29 cms
Colección

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió”

Relacionados

¿Quiéres conocer las últimas novedades?

Inscribiéndote recibirás unos regalos exclusivos para ti