Páginas:
400
Edición:
5
Fecha de publicación:
13/09/2016
ISBN:
9788426723963
Formato:
21x29 cms

REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ 5º Ed

Autor:
33,20 31,53
33,20 31,53
Añadir a cesta
Recíbelo en 24/48h

El Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió publicat segons el Reial Decret 842/2002, a més de recollir les novetats
tecnològiques en matèria de seguretat, innovació i fiabilitat de les instal·lacions elèctriques en baixa tensió, també és
l’inici d’un desenvolupament normatiu mitjançant procediments administratius i tècnics per part dels organismes
competents de les Comunitats Autònomes i les empreses subministradores de l’energia elèctrica.
En aquesta cinquena edició, actualitzada a setembre de 2016, s’han inclòs les novetats i normes que afecten i poden
influir directament en la aplicació del REBT 842/2002, algunes amb referències a www.marcombo.com per a la seva
consulta.
Normativa d’àmbit Estatal
– Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió, RD 842/2002 i les ITC-BT (incloses les corresponents Guies Tècniques
d’Aplicació del REBT). Com a novetat, destaca la nova Instrucció Tècnica Complementaria ITC-BT-52, sobre recàrrega de vehicles elèctrics.
– Reglament d’eficiència energètica per a instal·lacions d’enllumenat exterior (RD 1890/2008, de 14 de novembre), es
pot consultar a www.marcombo.com.
– Reial Decret 1000/2010 de 5 d’agost sobre el visat col·legial obligatori (disponible a www.marcombo.com ).
Normativa específica per a Catalunya
– Llei 9/2014 del 31 de juliol sobre la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes. DOGC Núm.
6679 – 5.8.2014 (disponible a www.marcombo.com).
– Guia Vademècum per a instal·lacions d’enllaç en Baixa Tensió, Fecsa-Endesa. FDNGL003, 3a Edició, revisió 1, febrer
2014.
-Instrucció 1/2014 de 19 de març de la Direcció General d´Energia, Mines i Seguretat Industrial per la qual s’aprova la
Guia Tècnica del REBT.
– Instrucció 3/2014 de 20 de març de la D.G.E.M i S.I, per la qual s’estableixen les condicions i el procediment a seguir per a les modificacions en instal·lacions d’enllaç elèctriques de Baixa Tensió.
-Instrucció 1/2015 de 12 de març de la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial en relació al procediment a seguir en les inspeccions a realitzar pels organismes de control que afecten a instal·lacions en ús no inscrites al Registre d’Instal·lacions Tècniques de Seguretat Industrial de Catalunya (RITSIC).
– Nota aclaridora sobre la documentació necessària per efectuar els tràmits associats a les instal·lacions de Baixa Tensió amb les empreses distribuïdores elèctriques.
– Nota informativa sobre el règim d’autorització i registre aplicable a les instal·lacions generadores d’energia elèctrica
connectades en xarxa interior.
-Nou registre d’inscripció d’instal·lacions mitjançant Canal Empresa. Declaració responsable i formulari de dades
tècniques.
En tot el conjunt normatiu descrit en aquest llibre estan incloses totes aquelles referències normatives que poden ajudar
a localitzar i aportar les eines adequades per facilitar l’estudi i consulta sobre la normativa en instal·lacions elèctriques de Baixa Tensió.

TC-BT-01. TERMINOLOGIA ..........................................................................................23 ITC-BT-02. NORMES DE REFERÈNCIA AL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ ..................................................30 ITC-BT-03. EMPRESA INSTAL·LADORA. EN BAIXA TENSIÓ ........................................................................................................40 ITC-BT-04. DOCUMENTACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES INSTAL·LACIONS ............................................................................................43 ITC-BT-05. VERIFICACIONS I INSPECCIONS ...............................................................46 ITC-BT-06. XARXES AÈRIES PER A LA DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ ..................................................................................48 ITC-BT-07. XARXES SUBTERRÀNIES PER A LA DISTRIBUCIÓ EN BAIXA TENSIÓ ..................................................................................56 ITC-BT-08. SISTEMES DE CONNEXIÓ DEL NEUTRE I DE LES MASSES EN XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA (*).............................................................................................65 ITC-BT-09. INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT EXTERIOR (*) ..................................................................................................................67 ITC-BT-10. PREVISIÓ DE CÀRREGUES PER A SUBMINISTRAMENTS EN BAIXA TENSIÓ (*) ...............................................................80 ITC-BT-11. XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA. EMBRANCAMENTS ..................................................................................83 ITC-BT-12. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. ESQUEMES (*) ................................................................................................................85 ITC-BT-13. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ (*) .......................................................................87 ITC-BT-14. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. LÍNIA GENERAL D’ALIMENTACIÓ (*) ............................................................................90 ITC-BT-15. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. DERIVACIONS INDIVIDUALS (*) ....................................................................................93 ITC-BT-16. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ.COMPTADORS: UBICACIÓ I SISTEMES D’INSTAL·LACIÓ (*) ..................................................................99 ITC-BT-17. INSTAL·LACIONS D’ENLLAÇ. DISPOSITIUS GENERALS I INDIVIDUALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ.INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (*) ...........................................................................................................103 ITC-BT-18. INSTAL·LACIONS DE POSADA A TERRA (*) ..............................................106 ITC-BT-19. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. PRESCRIPCIONS GENERALS (*).............................................. ......... 115 ITC-BT-20. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. SISTEMES D’INSTAL·LACIÓ (*) ...........................................................127 ITC-BT-21. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. TUBS I CANALS PROTECTORS (*) ......................................................132 ITC-BT-22. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS (*) ...........................................................140 ITC-BT-23. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEP-TORES. PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS (*) ......................................................................................................147 ITC-BT-24. INSTAL·LACIONS INTERIORS O RECEPTORES. PROTECCIÓ CONTRA ELS CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES (*) ....................................................................152 ITC-BT-25. INSTAL·LACIONS INTERIORS EN HABITATGES. NOMBRE DE CIRCUITS I CARACTERÍSTIQUES (*) .................................................................................................160 ITC-BT-26. INSTAL·LACIONS INTERIORS EN HABITATGES. PRESCRIPCIONS GENERALS D’INSTAL·LACIÓ (*) ..........................................................................................................168 ITC-BT-27. INSTAL·LACIONS INTERIORS EN HABITATGES LOCALS QUE CONTENEN UNA BANYERA O DUTXA (*) ...........................................................................................173 ITC-BT-28. INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE CONCURRÈNCIA PÚBLICA (*) .........................................................................................178 ITC-BT-29. PRESCRIPCIONS PARTICULARS PER A LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DELS LOCALS AMB RISC D’INCENDI O EXPLOSIÓ (*.................................................. ............188 ITC-BT-30. INSTAL·LACIONS EN LOCALS DE CARACTERÍSTIQUES ESPECIALS (*) ..............................................................................204 ITC-BT-31. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS ESPECIALS. PISCINES I FONTS.......................................................................................210 ITC-BT-32. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS ESPECIALS. MÀQUINES D’ELEVACIÓ I TRANSPORT ...................................................214 ITC-BT-33. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS ESPECIALS.INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I TEMPORALS D’OBRES (*) ................................................................................................217 ITC-BT-34. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS ESPECIALS. FIRES I ESTANDS ........................................................................................221 ITC-BT-35. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS ESPECIALS.ESTABLIMENTS AGRÍCOLES I HORTÍCOLES .....................................................................................................................223 ITC-BT-36. INSTAL·LACIONS A MOLT BAIXA TENSIÓ .....................................................224 ITC-BT-37. INSTAL·LACIONS A TENSIONS ESPECIALS .........................................................................................................................226 ITC-BT-38. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS ESPECIALS. REQUISITS PARTICULARS PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN QUIRÒFANS I SALES D’INTERVENCIÓ ............................................................................227 ITC-BT-39. INSTAL·LACIONS AMB FINALITATS ESPECIALS. TANQUES ELÈCTRIQUES PER AL BESTIAR .......................................................................................................................230 ITC-BT-40. INSTAL·LACIONS GENERADORES DE BAIXA TENSIÓ (*) .........................................................................................................231 ITC-BT-41. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN CARAVANES I PARCS DE CARAVANES ...........................................................................249 ITC-BT-42. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN PORTS I MARINES PER A VAIXELLS D’ESBARJO ..........................................................250 ITC-BT-43. INSTAL·LACIÓ DE RECEPTORES. PRESCRIPCIONS GENERALS ...........................................................................................252 ITC-BT-44. INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS. RECEPTORS PER A ENLLUMENAT ..................................................................................254 ITC-BT-45. INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS. APARELLS D’ESCALFAMENT ............................................................................................256 ITC-BT-46. INSTAL·LACIONS RECEPTORES. CABLES I PLAFONS RADIANTS EN HABITATGES ...........................................................258 ITC-BT-47. INSTAL·LACIÓ DE RECEPTORS. MOTORS .............................................................................................................................260 ITC-BT-48. INSTAL·LACIONS DE RECEPTORS TRANSFORMADORS I AUTOTRANSFORMADORS. REACTÀNCIES I RECTIFICADORS. CONDENSADORS ...............................................................................................................262 ITC-BT-49. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN MOBLES (*) .....................................................................................................................264 ITC-BT-50. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN LOCALS QUE CONTENEN RADIADORS PER A SAUNES ....................................................................................................................266 ITC-BT-51. INSTAL·LACIONS DE SISTEMES D’AUTOMATITZACIÓ, GESTIÓ TÈCNICA DE L’ENERGIA I SEGURETAT PER A HABITATGES I EDIFICIS (*) ..........................................................................................................................267 ITC-BT-52. INSTAL·LACIONS AMB FINS ESPECIALS. INFRAESTRUCTURA PER A LA RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS ...................................................................................................274 GUIA-BT ANNEX 1. SIGNIFICAT I EXPLICACIÓ DELS CODIS IP, IK ................................................................................................................285 GUIA-BT ANNEX 2. CÀLCUL DE LES CAIGUDES DE TENSIÓ ...................................................................................................................................288 GUIA-BT ANNEX 3. CÀLCUL DE CORRENTS DE CURTCIRCUIT ........................................................................................................................295 GUIA-BT ANNEX 4. VERIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES .........................................................................................296 NOTA D´INTERPRETACIÓ TÈCNICA DE L´EQUIVALÈNCIA DE LA SEPARACIÓ.GALVÀNICA DE LA CONNEXIÓ D´INSTAL·LACIONS GENERADORES EN BAIXA TENSIÓ ..................................................................................................................302
A color
Páginas:
400
Edición:
5
Año Publicación:
20160913
ISBN:
9788426723963
Formato:
21x29 cms
Colección

Relacionados

¿Quiéres conocer las últimas novedades?

Inscribiéndote recibirás unos regalos exclusivos para ti