Páginas:
300
Fecha de publicación:
04/01/2008
ISBN:
9788426714886
Formato:
17x24 cms

++++Reglament de Combustibles Gasosos

18,50 17,58
18,50 17,58

El següent Reglament Tècnic de Distribució i Utilització de Combustibles Gasosos, aprovat segons RD919/2006, de 28 de juliol de 2006, s’emmarca en els àmbits establerts per la Llei 34/1998, de 7 d’octubre del sector d’hidrocarburs i per la Llei 21/1992, de 16 de juliol, del sector de la indústria, i té per objecte establir les condicions tècniques i les garanties que han de reunir les instal·lacions de distribució i utilització de combustibles gasosos i els diferents aparells de gas, amb la finalitat de preservar la seguretat de les persones i els consegüents béns.
Totes les instal·lacions incloses en el seu camp d’aplicació i, amb caràcter específic, a les instal·lacions contingudes en les respectives instruccions tècniques complementàries (des d’ara denominades ITCs) per a cadascun dels tipus d’instal·lació. En aquest reglament queden incloses les 11 ITCs corresponents al reglament en qüestió.
A més, en aquesta ocasió, s’han inclòs per la seva especial rellevància, extractes de les diferents Normes UNE esmentades en cadascuna de les instruccions tècniques (ITCs) contingudes en el reglament. Amb això, esperem que els professionals puguin completar l’estudi de cadascuna de les qüestions tècniques consultades sense precisar d’altra documentació addicional.
De la mateixa manera, s’inclouen altres documents considerats importants per a tots aquells aspirants a l’obtenció del Carnet d’Instal·lador Autoritzat d’Instal·lacions de Gas, en les seves diferents categories. Marcombo desitja, amb aquest nou volum, respondre a les expectatives de tots aquells professionals implicats en el sector de les instal·lacions de gas.
Amb l’objectiu de seguir oferint un servei de qualitat als nostres lectors, treballem dia a dia per a brindar el millor seguiment personal, a través de la millor documentació tècnica i didàctica, com a suport bàsic en la millora d’un col·lectiu i un sector en constant canvi evolutiu.
[INDICE]
Llei 34/1998, de 7 d’Octubre del sector d’hidrocarburs
TÍTOL I. Disposicions generals ……………………………………………………………………………9
CAPÍTOL III. Gasos liquats del petroli ………………………………………………………………….13
TÍTOL IV. Ordenació del subministrament de gasos combustibles per canalització. …….15
CAPÍTOL II. Sistema de gas natural ……………………………………………………………………..16
CAPÍTOL V. Distribució de combustibles gasosos per canalització ……………………………20
CAPÍTOL VI. Subministrament de combustibles gasosos …………………………………………24
DECRET 2913/1973, de 26 d’Octubre pel qual s’aprova el Reglament General
del Servei Públic de Gasos Combustibles
CAPÍTOL III. Obligacions i responsabilitats …………………………………………………………..29
CAPÍTOL IV. Instal·lacions …………………………………………………………………………………33
Reial Decret 3484/1983, de 14 de desembre, pel qual es modifica l’apartat 5.4
inclòs en l’article 27 del Reglament General del Servei Públic de
Gasos Combustibles aprovat per Decret 2913/1973, de 26 d’octubre ………………………36
Reial Decret 1085/1992, d’11 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de
l’activitat de distribució de gasos liquats del petroli
CAPÍTOL III. Instal·lacions, obligacions i responsabilitats ……………………………………….38
REIAL DECRET 919/2006, de 28 de juliol, pel qual s’aprova el reglament tècnic de
distribució i utilització de combustibles gasosos i les seves instruccions tècniques
complementàries ICG 01 a 11 …………………………………………………………………………..40
Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos ………………………45
ITC-ICG 01 Instal·lacions de distribució de combustibles gasosos per canalització …….56
ITC-ICG 02 Centres d’emmagatzematge i distribució
d’envasos de gasos liquats del petroli (GLP) ………………………………………..63
ITC-ICG 03 Instal·lacions i emmagatzematge
de gasos liquats del petroli (GLP) en dipòsits fixos ………………………………..74
ITC-ICG 04 Plantes satèl·lit de gas natural liquat (GNL) ………………………………………….85
ITC-ICG 05 Estacions de servei per a vehicles a gas ………………………………………………90
ITC-ICG 06 Instal·lacions d’envasos de gasos liquats del petroli (GLP) per a ús propi ….94
ITC-ICG 07 Instal·lacions receptores de combustibles gasosos ……………………………….100
ITC-ICG 08 Aparells de gas …………………………………………………………………………….118
ITC-ICG 09 Instal·ladors i empreses instal·ladores de gas ………………………………………135
ITC-ICG 10 Instal·lacions de gasos liquats
del petroli (GLP) en caravanes i autocaravanes …………………………………..165
ITC-ICG 11 Relació de normes UNE de referència ………………………………………………170
NORMES UNE
1. UNE 60670 (1) Instal·lacions receptores de gas a una pressió màxima
d’operació (MOP) inferior o igual a 5 bar (generalitats) ………………………………………..175
2. UNE 60670 (2) Terminologia ………………………………………………………………………..176
3. UNE 60670 (3) Canonades, elements, accessoris i les seves unions …………………….185
4. UNE 60670 (4) Disseny i construcció ……………………………………………………………193
5. UNE 60670 (5) Recintes destinats a la instal·lació de comptadors de gas ……………..205
6. UNE 60670 (6) Requisits de configuració, ventilació i evacuació
dels productes de la combustió en els locals destinats a contenir els aparells a gas 216
7. UNE 60670 (7) Requisits d’instal·lació i connexió dels aparells a gas …………………235
8. UNE 60670 (8) Proves d’estanqueïtat per al lliurament de la instal·lació receptora ………..239
9. UNE 60670 (9) Proves prèvies al subministrament i posada en servei …………………240
10. UNE 60670 (10) Verificació del manteniment
de les condicions de seguretat dels aparells en la seva instal·lació ……………………242
11. UNE 60670 (11) Operacions en instal·lacions receptores en servei …………………..248
12. UNE 60670 (12) Criteris tècnics bàsics per al
control periòdic de les instal·lacions receptores en servei ……………………………….252
13. UNE 60670 (13) Criteris tècnics bàsics per al control
periòdic dels aparells a gas de les instal·lacions receptores en servei ………………..258
UNE – EN 1949:2003/A1:2005 – Especificacions de les instal·lacions de sistemes de GLP
per a usos domèstics en els vehicles habitables d’esbarjo i altres vehicles de carretera ……265
UNE 60601 – Sales de màquines i equips autònoms ……………………………………………284
[FIN INDICE]

A color
Páginas:
300
Edición:
0
Año Publicación:
20080104
ISBN:
9788426714886
Formato:
17x24 cms
Colección

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “++++Reglament de Combustibles Gasosos”

Relacionados

¿Quiéres conocer las últimas novedades?

Inscribiéndote recibirás unos regalos exclusivos para ti